Udostępnianie informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Częstochowskie Centrum Świadczeń powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje centrum, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, częstochowskie Centrum Świadczeń powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez centrum w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

  • żądana informacja nie jest informacją publiczną;
  • Częstochowskie Centrum Świadczeń nie dysponuje żądaną informacją;
  • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji


Jak dostarczyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Częstochowskiego Centrum Świadczeń w jeden z niżej wymienionych sposobów:
   

  • przesłać pocztą na adres: Częstochowskie Centrum Świadczeń, ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa;
  • złożyć osobiście w centrum;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@ccs.czestochowa.pl

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek centrum ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas centrum może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku centrum, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Tryb odwoławczy:

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2, następują w drodze decyzji Dyrektora Częstochowskiego Centrum Świadczeń, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. 

W przypadku bezczynności Częstochowskiego Centrum Świadczeń wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk - Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (1 stycznia 2017)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (1 lutego 2017, 15:01:07)

Ostatnia zmiana: Anna Nabiałczyk (3 stycznia 2019, 10:15:51)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3841