Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenia Dyrektora

Zarządzenie nr 33 w sprawie wykazu osób uprawnionych do kontroli merytorycznej

Zarządzenie nr 33 w sprawie wykazu osób uprawnionych do kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, formalno- rachunkowej dowodów własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych oraz wystawiania faktur VAT, [...]

Zarządzenie nr 16 w sprawie Regulaminu postępowania przy zamówieniach publicznych o wartości szacunkowej przekraczającej wartość progową określoną w art. 4 pkt 8 ustawy Pzp

Zarządzenie nr 16 w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego wewnętrzne zasady postępowania przy udzielaniu przez Częstochowskie Centrum Świadczeń zamówień publicznych, o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych [...]

Zarządzenie nr 11 w sprawie wykazu osób uprawnionych do kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych

Zarządzenie nr 11 w sprawie wykazu osób uprawnionych do kontroli merytorycznej dowodów własnych i obcych, formalno- rachunkowej dowodów własnych i obcych, zatwierdzania dowodów księgowych własnych i obcych oraz wystawiania faktur VAT, [...]

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji kancelaryjnej Częstochowskiego Centrum Świadczeń

Zarządzenie nr 9 w sprawie wprowadzenia do stosowania Instrukcji kancelaryjnej Częstochowskiego Centrum Świadczeń w Częstochowie, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego [...]

metryczka