KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO) pragniemy poinformować:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Częstochowskim Centrum Świadczeń jest: Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń, ul. Sobieskiego 15, 42-217 Częstochowa.

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Częstochowskiego Centrum Świadczeń, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych
w Częstochowskim Centrum Świadczeń za pomocą adresu
iod@ccs.czestochowa.pl.

3.   Administrator danych osobowych – Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

4.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a)  wypełnienia obowiązków prawnych i zadań statutowych Częstochowskiego Centrum Świadczeń,

b)  realizacji umów zawartych z kontrahentami Częstochowskiego Centrum Świadczeń,

c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i w celu określonym w treści zgody.

Pani/Pana dane osobowe są niezbędne do realizacji przez Administratora zadań wynikających
z przepisów prawa regulujących przyznanie świadczeń, tj.:

a)  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2220
z późn. zm.),

b)  ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (j.t. Dz. U.
z 2019 r., poz. 670),

c)   ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (j.t. Dz. U. Z 2018 r., poz. 2134 z późn. zm.),

d)  ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 2092 z późn. zm.),

e)  ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz. U. 2017 r., poz. 180
z późn. zm.),

f)    ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (j.t. Dz. U. Dz.U. z 2017 r., poz. 1832
z późn. zm.),

g)  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018, poz. 1061), wydanego na podstawie art.187 a ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 998 z późn. zm.),

h)  ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (j.t. Dz.U. z 2019 r., poz. 473),

i)    ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

5.    W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Częstochowskim Centrum Świadczeń przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń, w tym w szczególności podmiotom administrującym systemami informatycznymi, serwisującym sprzęt informatyczny, zapewniającymi transport dokumentów i nośników elektronicznych, zapewniającymi niszczenie dokumentów i nośników elektronicznych oraz podmiotom zapewniającym obsługę prawną.

Dane przekazane innym podmiotom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania będą mogły być przetwarzane przez te podmioty jedynie na polecenie Administratora, co należy rozumieć w ten sposób, że nie są uprawnione do przetwarzania tych danych dla realizacji własnych celów.

Dane nie będą udostępnione innym podmiotom za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Dane będą przetwarzane przez okres 10 lat od dnia ich uzyskania przez Administratora. Nie dotyczy to danych osób, którym świadczenie nie zostało przyznane albo którym wydane zostało orzeczenie
o niezaliczeniu do osób niepełnosprawnych lub o odmowie ustalenia stopnia niepełnosprawności, które przechowuje się przez okres 1 roku od dnia, w którym decyzja w sprawie świadczenia albo wydania orzeczenia stała się ostateczna, lub od dnia pozostawienia wniosku o ustalenie prawa
do świadczenia albo o wydanie orzeczenia bez rozpatrzenia

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a)    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane
są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób                przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;

d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba której dane dotyczą, sprzeciwia                            się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione
są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności
gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

8.    W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby
o przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Częstochowskim Centrum Świadczeń Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych
(Organ nadzorczy
– Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

10.  W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.                       Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. Odmowa podania danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

12.                         Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


metryczka


Wytworzył: Lidia Czuma-Imiołczyk - Dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń (25 maja 2018)
Opublikował: Olga Chochołek (25 maja 2018, 14:06:59)

Ostatnia zmiana: Patrycja Janusz (24 kwietnia 2019, 11:02:20)
Zmieniono: Akturalizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 505